Fysisk Trän­ing
  • Reg­is­ter

FYSISK TRÄN­ING

Har Du den fys­i­ologi Du önskar?

Ditt omdel­bara men­tala till­stånd bör­jar med din fysiologi.

Om du inte är kom­fort­a­bel med din kropp och hur du använ­der den, eller mår bra fysiskt påverkas du neg­a­tivt. Du kan få det svårt att ha den självkänsla och energi du behöver för att förän­dra ditt liv till det den kvalitet du förtjänar.

Coach Peo­ple förser dig med de verk­tyg och metoder som behövs för att guida dig och bistå dig i att få den kropp du behöver för att kunna nå dit du vill.

Vi kan hjälpa dig med exem­pelvis kostråd­givn­ing och näringsråd­givn­ing, fysisk trän­ing, coach­ing med kon­tin­uerlig uppföljn­ing. Allt du behöver för att du skall finna dina gläd­jeäm­nen och kunna njuta av ditt liv till fullo, då vi utgår från hela män­niskan.

PER­SON­LIGT TRÄNINGSPROGRAMima21614

Med hjälp av en per­son­lig tränare så har vi möj­lighet att till­sam­mans lägga upp ett per­son­ligt trän­ing­spro­gram som är anpas­sat just för dig där du har möj­lighet att fort­are uppnå dina fysiska mål, sam­tidigt som det kan ge glädje och inspiration.

YOGApts220168

Med hjälp av Yoga har du möj­lighet att kop­pla av dagens alla sysslor, sam­tidigt som du blir smidig, vig och mjuk. Du byg­ger också upp muskler som du kanske nor­malt inte använder.

STABA

StaBa hjälper dig att bygga upp sPE0036279tyrkan i dina bal­anserande muskler, främst i rygg, nacke och höft.

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00