Avkop­pling
  • Reg­is­ter

AVKOP­PLINGax005-827


Avkop­pling är en vik­tig kom­po­nent i livet för att hitta bal­ans och för att kunna må bra.
Ingen män­niska orkar arbeta och ge av sin energi under län­gre peri­oder utan av få möj­lighet till återhämtning.

Avkop­pling och är den vik­ti­gaste och bästa möj­ligheten till åter­hämt­ning av energi.
Du får möj­lighet att ta det lugnt, men också att lära känna sig själv bät­tre. Du får möj­lighet att gå in i dig själv och finna ditt sanna jag.

AVKOP­PLING INOM MEN­TAL TRÄNINGsc upload file outsourcing 212x112 1192692


Avkop­pling används också inom men­tal trän­ing, just för att finna ett till­stånd där du är har möj­lighet att utveck­las som bäst efter­som du är mot­taglig som mest.

I detta till­stånd har du möj­lighet att finna och utveckla dina inre styrkor och kan utforska hela din poten­tial.
Denna möj­lighet ges nor­malt inte i det vardagliga livet, då vi helt inte stan­nar upp och tar oss tid att se alla resurser som vi bär på.

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00