Hälsa
  • Reg­is­ter

EXCEL­LENT HÄLSA

BRANJUT AV LIVET

Det hand­lar om att må bra i livet så att du kan njuta utav det.
Att må bra bör­jar med Din fys­i­ologi, dvs hur din kropp mår. Krop­pen måste ha näring för att ge dig fysisk och men­tal energi.

För att må bra och få ett lyck­ligt och upp­fyl­lande liv så behöver du ha ork att utföra allt det som hör vardag och helg till; arbeta, vara make/​maka förälder, vän.

Ständigt ställs det krav på oss från olika håll att vi skall orka att prestera många olika saker. För att ha möj­lighet att klara av alla de krav och förvänt­ningar som ständigt ställs på oss måste vi ha ork – energi.

Har du inte energi att klara av dagen så har du inte heller möj­lighet att utveck­las inom andra områ­den. Vill du uppl­eva och njuta av livet – se till att du har till­räck­ligt med energi att klara av dagen.

ENERGI

“Kvaliteten på din hälsa är det­samma som kvaliteten på dina celler”
- –Anthony Robbins

Det är kvaliteten på dina celler som styr vilken energi du har. Din hälsa beror på din energi, och din energi på vad du äter. Det du äter gör krop­pen anti­n­gen syra­haltig eller alka­lisk, vilket har olika påverkan på din kropp.

  • Är du trött?
  • Sak­nar du ork efter jobbet?
  • Är hel­gerna bara till för att vila?

Den mest san­no­lika orsaken till detta är att du inte får till­räck­ligt med syre till krop­pens celler och att du äter fel, så att krop­pens celler inte får den näring och inte kan bibehålla den elek­tro­mag­netiska energi som de behöver ha.

Dina celler behöver 3 saker:

  • Syre
  • Näring
  • Möj­lighet att göra sig av min sitt avfall

För att kunna hjälpa dig att uppnå kon­tin­uerligt god hälsa, hjälper vi dig med en nuläge­sanalys, dvs att mäta och att fast­ställa vad du befinner dig idag, samt utreda vilket mål du vill uppnå.

Till­sam­mans läg­ger vi sedan upp ett pro­gram på hur du skall kunna nå Ditt mål.

Även om många kom­po­nen­ter i ett trän­ing­spro­gram kan vara samma, så är det väsentligt att lägga upp ett per­son­ligt pro­gram för varje enskild indi­vid — ett bal­anserat pro­gram som ger det resul­tat som önskas och som inspir­erar till fort­satt trän­ing mot det definier­ade målet.

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00