Pri­vat
  • Reg­is­ter

PRI­VAT /​INDI­VID fan1006963

Vi fokuserar på att utveckla indi­vider till god hälsa och hög livskvalitet.

För oss innebär det att varje dag kunna uppl­eva tack­samheten för att man är frisk, tycker om sig själv, har energi och kraft att sträva mot det man dröm­mer om och kan njuta av livet. Varje dag!

Som indi­vid har vi alla flera olika roller, många saker som drar i vår upp­märk­samhet. Det är inte alltid så lätt att finna bal­ansen som krävs.

Vi vill att du ska kunna må bra och njuta av livet på abso­lut bästa möjliga vis, dvs ha en hög livskvalitet.

Men det kan tyckas att det inte alltid är så lätt. För att kunna få ett upp­fyllt liv med hög livskvalitet så gäller det att kunna bal­ansera en hel del olika fak­torer i ditt liv. Vi vet om detta och det gör säk­ert du också. Dessa fak­torer bil­dar till­sam­mans hel­heten i ditt liv.

Så för att kunna må bra och skapa och leva det liv som du önskar så måste du påverka eller förän­dra en eller flera av dessa faktorer.

Du kan välja att hur du vill ha ditt liv. Du kan styra vad du vill ändra och vilket resul­tat du vill ha. De verk­tyg som har mest genom­slagskraft i att förän­dra ditt liv är Hälsa, Fysisk trän­ing och Per­son­lig utveck­ling.

Vad vill du förändra?

DITT LIV.…

Alla resul­tat vi får styrs utifrån vårt beteende och våra grundläg­gande över­tygelser och värderingar. Dessa ska­pas utifrån hur du tolkar saker och ting samt hur du kom­mu­nicerar med andra — och dig själv.

STAR­TAR MED DIN SJÄLVBILD

Allt vi gör styrs utifrån vår egen själv­bild. Och vi agerar alltid så att vi förstärker vår egen själv­bild. Så vill du skapa en förän­dring i ditt liv, så börja med vem du är.

Det snab­baste sät­tet att förstärka sin egen själv­bild är att använda sin fys­i­ologi (sin kropp). Det beror på att rörelse ska­par känslor och energi på samma sätt som känslor ska­par kroppsrörelse.

Pré­cis som många andra kan du också få den han­dlingskraft och kapacitet du behöver för att förän­dra ditt liv till den kvalitet du förtjä­nar genom att vårda och använda din kropp.

HAR­MONIERAS MED BAL­ANS I LIVET

Coach Peo­ple hjälper dig att känna dig fan­tastisk, inte bara genom att stärka din fys­i­ologi (hälsa och fysisk trän­ing) utan även genom men­tal trän­ing och coach­n­ing. Vi hjälper dig hitta rätt bal­ans som stärker och ger energi i ditt liv. All men­tal kraft du behöver för att upplyf­tas av livet till fullo.

OCH FUL­LÄN­DAS MED LIVET DU SKAPAR!

För varje dag, på alla vis, för varje beslut som du tar — Du ska­par din framtid!

En han­dling bör­jar som en tanke, en känsla eller en önskan. Något som du styr.

Vi bistår dig i att ta kon­troll och bygga upp det framtida liv du vill leva och njuta av — att skapa förut­sät­tningar för hur din dag ska vara en total seger.

Upplev hur magiskt och under­bart ditt liv är — Varje dag!

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00