Inspir­era per­son­alen
  • Reg­is­ter

INSPIR­ERA PERSONALENbpl062


Per­sonal som kän­ner sig delak­tiga i före­taget, som upplever att de är vik­tiga för före­taget och att före­taget sat­sar på dem, är tryg­gare, nöj­dare och bidrar över lag bät­tre till företaget.

Per­son­alen behöver också kon­tin­uerligt inspir­eras och få feed­back för att skapa ett häl­sosamt och framgångsrikt företag.

bpl068Detta kan göras på flera olika sätt, med exem­pelvis sociala sam­mankom­ster. Som kom­ple­ment till interna aktiviter och processer är det nyt­tigt att simuleras från externa käl­lor, då detta ger nya infallsvinklar.

Coach Peo­ple kan bidra med utbild­ning i olika for­mat som inspir­erar personalen.

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00