Chef­s­coach­ing
 • Reg­is­ter

CHEF­S­COACH­INGfan2034599

Som chef har du ans­var för att leda verk­samheten framåt mot speci­fi­cer­ade mål. Om du har per­son­alans­var ska du dessu­tom kunna leda och stötta andra män­niskor i deras yrkesroll, stim­ulera dessa att prestera med hög kvalitet och vara en del av före­tagets gemenskap.

Detta gör naturligtvis att det ställs höga krav på dig som är chef. Att ha en chef­s­roll kan dessu­tom kän­nas väldigt ensamt.


Vem stöt­tar dig??

CHEF­S­COACH­ING STÖT­TAR OCH STÄRKER

Chef­s­coach­ing hand­lar om att ge dig som är chef stöt­tning i din roll, vilka krav som än ställs på dig. Coach­ing är ett sätt för dig, att inte bara ha ett bollplank att kunna bolla med och att växla idéer eller tankar med, utan även ett forum som hjälper dig att utveck­las — både i din yrkesmäs­siga roll och som privatperson.

Med hjälp av coach­ing kan du finna din inneboende poten­tial, finna styrka, se nya vägar och möj­ligheter och du får energi och en helt ny handlingskraft.

Med coach­ing kan du nå oanade möjligheter.

SEKRET­ESS OCH TYSTNADSPLIKTie079-003

Inom coach­ing råder tystnadsplikt.

Det innebär att allt du säger till eller ven­til­erar med din coach, stan­nar mel­lan er.

Detta gäller även ifall arbets­gi­varen är den som beta­lar för coachin­gen. Då arbets­gi­varen beta­lar för coachin­gen utar­be­tar man en överen­skom­melse där man i förväg bestäm­mer vilken infor­ma­tion som arbets­gi­varen ska få då arbets­gi­varen oftast vill ha statusrapporter.

VAN­LIGA EFFEK­TER AV CHEFSCOACHING6a00e54fe4c5d1883400e5537080368833-800wi

 • Ökad självkännedom och därmed också ökad självkänsla och ökat självförtroende
 • Större med­veten­het om sin egen och andras roll i verksamheten
 • Större med­veten­het om egen och andras beteende och hur man kan påverka detta
 • Mer mål­fokuserad mot tydliga och mät­bara resultat
 • För­bät­trad han­dlingskraft i att nå mål
 • Bät­tre fokuser­ing och högre effektivitet
 • Mer lyhörd som ans­varig för under­ställd personal
 • Ökad kreativitet och initiativförmåga
 • Ökad moti­va­tion och för­bät­trade resultat
 • Bät­tre använd­ing av olika för­må­gor och resurser
 • Ökad flex­i­bilitet och för­måga till anpassningar
 • Lägre sjuk­från­varo
Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00