Per­son­alutveck­ling
  • Reg­is­ter


KOM­PE­TEN­SUTVECK­LING

Det kan tyckas att per­son­alens hälsa och kom­pe­ten­sutveck­ling är indiv­i­dens eget ans­var och att före­tagets ans­var är att stå för de anställ­das kompetensutveckling.I västvärlden ger arbetet oss en roll och sta­tus i samhäl­let — en identitet.

Det beror på att den mod­erna män­niskan spenderar en bety­dande del av sin tid på arbet­splat­sen. Arbets­gi­varens inställ­ning till hälsa är där­för avgörande för atti­tyd– och livsstils­förän­dring samt eget initiativtagande.

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00