Per­son­al­hälsa
  • Reg­is­ter

STRATE­GISK RESURSie089-185

Ett före­tags per­sonal är naturligtvis den enskilt största strate­giska fak­torn för ett framgångsrikt före­tag — men bara ifall per­son­alen mår bra.


Så många som 13 av Sveriges arbet­sta­gare sak­nar den grundläg­gande fysiska kon­di­tion som krävs för att vara effek­tiva och motiver­ade i arbet­slivet. Det beror på att män­niskokrop­pen är ska­pad för fysiska aktiviteter, men många av dagens arbet­suppgifter kräver lite eller ingen fysisk aktivitet alls.

Om arbets­gi­varen då inte stim­ulerar till en stärkande atti­tyd gäl­lande hälsa, resul­terar detta i att denna tred­jedel gener­erar höga kost­nader för före­taget genom sjuk­från­varo och rehabilitering.

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00