Mål­sät­tning
  • Reg­is­ter

MÅL­SÄT­TNINGbn308099

Ett före­tag utan mål är som ett skepp utan roder. Det före­taget kom­mer bara att kas­tas fram och till­baka, påverkat av alla ström­mar och vin­dar som råder i verk­ligheten i före­tagslivet runt omkring företaget.

På samma sätt som det är ytterst väsentligt att sätta olika mål i en verk­samhet är det att bryta ner dessa mål så att varje indi­vid i före­taget har sina egna mål, som är en del i helheten.

Strate­gisk planer­ing företag

Coach Peo­ple hjälper er att analy­sera vad ni vill åstad­komma med före­taget eller organ­i­sa­tio­nen, vilket resul­tat som ni vill pro­duc­era och vilka vär­den som ni vill bli kända för.

Detta är grun­den för verk­samheten och alla mål ska sät­tas utifrån dessa värden.

Med hjälp av det som kallas strate­gisk planer­ing kan man sedan bryta ner dessa vär­den i delkom­po­nen­ter, definiera mål för verk­samheten och skapa en plan på hur man ska nå målen.

Den abso­luta och mest tydliga förtjän­sten med strate­gisk planer­ing är att det blir väldigt tydligt att effek­tiviteten i verk­samheten ökar och man kan mäta effek­ten på sin investering.

Strate­gisk planer­ing personal

6a00e54fe4c5d1883400e5537080368833-800wi

På samma sätt som man genom­för strate­gisk planer­ing för själva före­taget, är det vik­tigt att skapa en strate­gisk planer­ing för varje avdel­ning och varje indi­vid i verk­samheten så att alla i per­son­alen vet vilken roll man har, vilket resul­tat man förvän­tas åstad­komma och hur detta pas­sar ihop med alla andra pus­sel­bitar i verkligheten.

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00