Framgång
  • Reg­is­ter

FRAMGÅNGINIFRÅN & UT12160035

FRAMGÅNG BYGGS INIFRÅN & UT

Ett före­tags per­sonal är naturligtvis den enskilt största strate­giska fak­torn för ett lön­samt och framgångsrikt före­tag. Men bara ifall de mår bra.

Många före­tag väl­jer att bidra med en friskvård­speng till sina anställda. Då det säl­lan finns någon uppföljn­ing och indiv­i­den ofta har andra behov, är detta en kost­nad som aldrig ger direkta resul­tat för före­taget — det är oftast bortkas­tade pengar.

Långsik­tiga framgångs­fak­torer ska­pas istäl­let genom bal­ans och har­moni som byg­ger på värderingar, kom­mu­nika­tion, delak­tighet –med led­ning och arbet­sta­gare tillsammans.

Lös­nin­gen heter Hälsorevision.

LÅNGSIK­TIG FRAMGÅNGAADT001070

Långsik­tiga framgångs­fak­torer byg­ger på en bal­ans och har­moni mel­lan flera inre och yttre fak­torer, och hur dessa påverkar ref­er­en­sra­mar och beteen­den. Detta gäller både enskilda indi­vider, grup­per och företag.

Att nå framgång innebär förän­dring. Förän­dring hand­lar självk­lart om att ta sig från nuvarande läge till ett önskat läge. Coach Peo­ple arbe­tar där­för enligt vår unika Hel­hetsmod­ell, för att ta reda på nuläget och kartlägga hur vi till­sam­mans kan nå målet på bästa sätt.

nat017687Med det unika upplägget att se till hel­heten, arbeta med Hälsa, Fysisk trän­ing och Per­son­lig utveck­ling, samt att vi finns med och stöt­tar genom hela förändrings-​processen kan vi guida er till tydliga resul­tat som ska­par framgång

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00