• Reg­is­ter

Articles

Excel­lent Yoga®Yoga meditation Excellent yoga logo 0.1.001

Det unika med Excel­lent Yoga är dels att vi utforskar yogan utifrån områdena

And­ning

Avs­lapp­n­ing

Med­i­ta­tion

Men­tal trän­ing

Fysisk yoga

Ter­apeutisk yoga

Varje tillfälle förd­ju­par vi oss i ett område, som löper likt en röd tråd genom yogas­tun­den.

Den andra unikiteten är att vi kom­binerar det prak­tiska utö­van­det med en kort teo­retisk del. Detta för att öka din förståelse så att när du gör den fysiska yogan får du en helt annan upplevelse och insikt.

Det hjälper dig i sin tur med att kunna använda yogans tekniker och förhåll­ningssätt i ditt vardagliga liv, så att du kan leva i tryg­ghet, glädje och harmoni.

Så här går det till!

Vi träf­fas en gång varje vecka i den mysiga Hemvärns­går­den i Lexby och yogar till­sam­mans under 1.5 timme.

Efter­som Hemvärns­går­den lig­ger lantligt kom­mer vi nära naturen och får njuta av dess skift­ningar. På våren över­sol­las äppleträ­den av sina florvita blom­mor och de små lam­men bräker utan­för fön­stret. Hösten bjuder på prunk­ande färg­prakt med orangeröda träd­kro­nor och under vin­tern fascin­eras vi av den friska luften och de gnis­trande stjärnorna på himlaval­vet. De vit­målade träb­jälka­rna i lokalen och rym­den i taket skänker still­het och ro när vi yogar och sen slapp­nar av eller mediterar.

Det finns bara tolv delt­a­gare i varje kurs, vilket gör att du blir sedd och guidad till vidare utveckling.

Varje kurs består av 6 tillfällen, och du väl­jer om du vill prova på 6 gånger i taget eller om du vill göra yoga kon­tin­uerligt under hela ter­mi­nen. Då kan du anmäla dig till hela ter­mi­nens tillfällen på direk­ten och du får 15 % rabatt på priset!

Övningarna och de teo­retiska delarna vari­erar så att även om du går flera kurser blir det hela tiden nya moment som du får del av och nya lär­do­mar som du får till dig.

Vid varje yogas­tund utför vi föl­jande moment:

 • And­ningsövningar
 • Rörelser för upp­mjukn­ing och rörlighet
 • Fysiska posi­tioner för flex­i­bilitet, bal­ans, styrka och flöde
 • Avs­lapp­n­ing /​Med­i­ta­tion

Yogakurser våren 2015

Kurs 1: 28 jan — 11 mar

Kurs 2: 18 mar — 22 apr

Kurs 3: 29 apr — 3 jun

6 tillfällen /​kurs

Ons­da­gar kl. 1920.30 i Hemvärns­går­den, Lexby

Karta: http://​kar​tor​.eniro​.se/

Pris: 900 kr/​kurs

15% rabatt vid anmälan till vårens tre kurser.

Anmäl dig här:

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Anmäl dig så fort som möjligt, då det är begrän­sat antal platser. Eventuell avan­mälan ska göras senast dagen innan kursstart.

Betal­ning: Efter anmälan skickas fak­tura som ska vara betald innan kursstart.

För mer infor­ma­tion eller frå­gor kon­takta Lotta Wesley,

070678 42 51 eller This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Ring så berät­tar jag gärna mer!

Välkom­men med din anmälan!


Var­för yoga..?

Det finns så många goda effek­ter med att utöva yoga! Jag brukar säga att yoga ger dig hel­het – det är trän­ing både för din kropp, ditt sinne och din själ.

Kropp

I yogan gör vi asanas, rörelser /​posi­tioner, som ökar din styrka, smidighet, bal­ans och håll­ning. Även din kropp­skännedom för­bät­tras, efter­som du gör med­vetna rörelser i ett lugnare tempo och med men­tal närvaro.

Sinne

Genom olika övningar inom med­i­ta­tion och men­tal trän­ing stärks din själv­bild och dina tankemön­ster, vilket leder till en större tyd­lighet om vem du är som per­son och vad du vill uppnå i ditt liv. Teknikerna vi använ­der är bland annat visu­alis­er­ing, mål­sät­tning, mantran och affirmationer.

Själ

Just den men­tala när­varon och den lugna, djupa and­nin­gen gör att du var­var ner och fokuserar in i dig själv. Efter yogas­tun­den kän­ner du dig härligt upp­fylld av ett skönt lugn, en men­tal klarhet och djup tacksamhet!

Yoga – en livsstil

Att utöva yoga med­för fak­tiskt goda effek­ter även i ditt vardagliga liv:

 • Du lär känna dig själv och dina gränser
 • Du får lättare att se olika per­spek­tiv på saker som hän­der och är öppen att ta dem till dig
 • Du blir ödmjuk och lyssnande
 • Du kan lättare hantera stress – och även agera så att du slip­per utsät­tas för den…
 • Du får bät­tre kon­cen­tra­tion och fokus
 • Du sover bättre
 • Din ämne­som­sät­tning regleras och ditt hor­mon­sys­tem blanseras
 • Din kropp ren­sas och vitalis­eras – matsmält­nin­gen för­bät­tras samt att tar­marna och de inre orga­nen får massage

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00