Notiser
  • Reg­is­ter

Favorit­musik gör dig min­dre stressadno-stress-sign

En svensk studie visar att stresshormonet kor­ti­sol min­skade hos per­soner som lyssnade på sin favorit­musik i en halv­timme varje dag efter job­bet, mer än hos per­soner som gjorde avs­lapp­n­ingsövningar lika lång tid.

Stu­dien gjordes av psykologi­forskaren Marie Helsing.

Källa: Göte­borgs universitet

Snygg och ung av sömnsovande-tjej

I en stor brit­tisk studie mätte forskarna minne, språkan­vänd­ning och annan tankev­erk­samhet hos 5000 medelålders per­soner. Mät­ningarna gjorde som efter fem år. De som förko­r­tat sina sovtider till min­dre än sex tim­mar eller för­längt den till mer än åtta tim­mar pre­seter­ade sämre än de som hade samma sovlängd, vilket motsvarar 47 års åldrande.

En svensk studie bevisar att man blir vack­rareom man sover gott. Samma per­soner bedöms helt olika när de sovit gott jäm­fört med när de lider av sämn­brist. När de sovit för lite upp­fat­tas de som min­dre attrak­tiva och min­dre hälsosamma.

Källa: Karolin­ska insti­tutet och Vetenskapsradion

Läs mer »

Upp­kop­pling ska­par ONLINE-​monster250px-Frankensteins monster Boris Karloff

Den amerikanske psiyki­atik­ern Elias Abou­jaoude häv­dar att vi utveck­lar en särskild e-​personlighet i och med att vi mer och mer är upp­kop­plade till inter­net. Det gör oss barnsli­gare, mer impul­siva, omoraliska, upp­blåsta och narcissistiska.

Elias varnar också för att vårt online-​beteende lätt smit­tar till det verk­liga livet.

img 44b005d401997 20820069Fettsug­n­ing suger fett

Forskn­ing visar att fettsug­n­ing inte är en bra metod för att gå ner i vikt.
Man blir tem­porärt av med extra fett, men inom ett år så har kropps­fet­tet en ten­dens att komma till­baka. Det sät­ter sig då på andra ställen än där man fettsugit sig, exem­pelvis övre delen av magen, runt axlar och överarmar.

Källa: Daily mail

gammal2 1208164637 621942Frusna lever längre

Ny forskn­ing visar att frusna lever län­gre. De per­soner som ofta fryser, till och med på som­maren har ofta en låg kropp­stem­per­atur. Det beror på att de har en lägre ämne­som­sät­tning, vilket är kop­plat till ett län­gre liv.

Källa: Aging

stort-leende 142539839 145574828Påtvin­gat leende stjäl energi

Ett påtvin­gat leende stjäl energi och tar på krafterna. Det ska­par neg­a­tiva känslor som bub­blar under ytan och blir job­bi­gare än om du låtit bli att le, visar en studie.

Källa: Forskn­ing & Framsteg

Om du däre­mot vill bli lyck­li­gare och le mer så ansträng dig för att le, även vid tillfällen då du inte nor­malt skulle le. Extern påverkan som gör att du ler för att du kän­ner dig tvin­gad till det ska­par neg­a­tiva känslor, men att le för att du väl­jer att le ska­par pos­i­tiva känslor.

Dessu­tom så påverkar du män­niskor i din omgivn­ing pos­i­tivt också.

Andra män­niskor kom­mer att le om du möter dem med ett leende. De kom­mer då också att uppl­eva pos­i­tiva känslor, efter­som de också ler. I för­längnin­gen kom­mer både du och dem du möter att bli lyck­li­gare — bara genom att du ler.

over-the-top-tv2Lyck­liga tit­tar inte på TV

Lyck­liga män­niskor tit­tar 30% min­dre på TV, jäm­fört med andra män­niskor som inte är fullt så lyckliga

Källa: Pre­ven­tion

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00