Livskvalitet och FRAMGÅNG
  • Reg­is­ter
Fri­day, 24 May 2013 08:56

Lag #6: Lagen om kon­troll

Writ­ten by
Lag #6: Lagen om kon­troll Du kän­ner dig pos­i­tiv till dig själv och med dig själv i samma utsträck­n­ing som du upplever att du själv kon­trollerar ditt liv. Denna lag säger också indi­rekt att du kän­ner dig neg­a­tiv till dig själv och med dig själv i samma utsträck­n­ing som du upplever att du inte har kon­troll över ditt liv, att du kon­trolleras av en utom­stående kraft, per­son eller omständigheter. Inom per­son­lighet­sp­sykolo­gin talar man…
Sun­day, 19 May 2013 06:49

LAG #5: Lagen om kor­re­spon­dens

Writ­ten by
Lag #5: Lagen om kor­re­spon­dens Din externa värld är en direkt reflek­tion av din interna värld. Det innebär att allt du har i din externa värld, eller om du hellre vill kalla det din verk­lighet, vad gäller lycka och rela­tioner är en reflek­tion av vem du verk­li­gen är inuti dig, din egen självbild.Din yttre värld av hälsa är en reflek­tion av dina inre tankar, värderingar och principer om hälsa och hur vik­tigt detta är…
Wednes­day, 01 May 2013 08:21

LAG #4: Attrak­tion­sla­gen

Writ­ten by
Uni­versell lag #4: Attrak­tion­sla­gen Du attra­herar otvety­digt män­niskor, sit­u­a­tioner och hän­delser in i ditt liv som har­monierar med dina dominerande tankar. Det innebär att män­niskor som befinner sig i ett dominerande neg­a­tivt till­stånd attra­heterar andra neg­a­tiva män­niskor och sit­u­a­tioner som är neg­a­tiva. De som alltid låter neg­a­tiva tankar och föreställ­ningar domin­era sitt liv kom­mer där­för alltid att i dominerande utsträck­n­ing uppl­eva hän­delser och andra män­niskor som är neg­a­tiva och som tar energi. Det innebär…
Sun­day, 21 April 2013 16:10

TURN­AROUND!

Writ­ten by
Hur många filmer har du sett där du verk­li­gen kan säga att de påverkat dig? Är det inte så att de flesta filmer du sett egentli­gen bara varit under­hål­lande för stun­den? en del filmer har till och med varit under­hål­lande när du sett dem flera gånger. Men en film som har poten­tialen att förän­dra ditt och andra män­niskors liv? Mina vän­ner.… Jag har aldrig tidi­gare bör­jat gråta när jag sett en trailer på en…
Thurs­day, 21 March 2013 05:30

Oro i onö­dan tar bort glädje och hopp

Writ­ten by
“Oro tar aldrig bort mor­gonda­gens beskym­mer. Det tar bara bort gläd­jen av idag” — Leo Buscaglia (19241998) Var­för oroar vi oss så mycket? Håll med om att du ofta oroar dig för saker som kanske skulle kunna hända. Du fun­derar på hur det ska gå imor­gon, eller vad som skulle hända dig och i ditt liv ifall någon annan eventuellt gör något som du fruk­tar. Eller hur? Det här gör alla män­niskor i…
Wednes­day, 13 Feb­ru­ary 2013 15:48

Uni­versell lag #3: Lagen om Förvänt­ningar

Writ­ten by
Uni­versell lag #3: Lagen om förvänt­ningar Vad du än förvän­tar dig, med över­tygelse, blir din egen självupp­fyl­lande pro­fe­tia. Vad denna lagen säger är, att du kom­mer inte alltid att få det i livet som du vill ha eller önskar dig, utan snarare det som du förvän­tar dig. De män­niskor som “miss­ly­ckas” i livet eller kar­riären har en med­veten eller under­med­veten förvänt­ning om att de ska eller kom­mer att miss­ly­ckas. De upplever sig själva som…
Tues­day, 29 Jan­u­ary 2013 14:43

Jag är värdelös

Writ­ten by
Jag kan inget. Jag lyckas inte med något. Ingen lyssnar på mig. Jag är fet. Jag är ful. Jag är för gam­mal. Jag har inga pen­gar och kan inte göra vad jag vill. Ingen tycker om mig.Ingen skulle sakna mig om jag inte fanns. Jag är värdelös! Hur ofta har inte du och jag tänkt någon eller några av dessa tankar. Även om vi inte har sagt det högt så har vi i alla fall…
Sat­ur­day, 26 Jan­u­ary 2013 14:58

Uni­versell lag #2: Lagen om Föreställ­ningar

Writ­ten by
Uni­versell lag #2: Lagen om föreställ­ningar Vad du än föreställer dig, med känsla, kom­mer att bli din verk­lighet­Denna lagen innebär att, vad du än föreställer dig eller tror är san­ning, kom­mer att bli verk­lighet för dig. Dina föreställ­ningar fungerar som fil­ter som tar bort all infor­ma­tion som inte går i linje med dina föreställ­ningar. Du kanske inte alltid tror på det du ser. Du ser istäl­let det du tror på eller föreställer dig, eller går…
Sun­day, 20 Jan­u­ary 2013 21:21

Uni­versell lag #1: Lagen om Orsak och verkan

Writ­ten by
Uni­versell lag #1: Orsak och verkan För varje orsak så kom­mer det en effekt eller ett resul­tat. För alla hän­delser, alla resul­tat eller effek­ter så finns det en eller flera speci­fika orsaker, vare sig du är med­veten om dem eller inte. Det finns inga oly­ck­shän­delser eller tur. Det som män­niskor i allmän­het kallar tur är oftast resul­tatet av mycket målin­rik­tat arbete under lång tid, flera orsaker som samvverkar. Utom­stående ser endast slutre­sul­tatet. Det innebär att…
Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96
Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 90 Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘active’ in /customers/a/c/4/coachpeople.se/httpd.www/templates/corporate_response/html/pagination.php on line 96
Page 1 of 7
Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00